معرفی

مشخصات فردی

شهرام صداقت حور

نام - نام خانوادگی : شهرام   صداقت حور

پست الکترونیکی : sedaghathoor@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1- کارشناس مسئول سابق اداره کل خدمات پژوهشی چای

2- عضو سابق شورای پژوهشی سازمان چای(اداره کل خدمات پژوهشی چای)

3- عضوسابق هیات تحریریه مجله چای

 4- عضو سابق ستاد تغذیه گیاهی معاونت باغبانی وزارت کشاورزی و مسئول هماهنگی طرح پایلوت مصرف بهینه کود در باغات چای

5- رئیس سابق ایستگاه تحقیقات چای کاشف سیاهکل(ازبرم)

6- مدیرگروه باغبانی و تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت۱۳۸۳-۱۳۸۵ و ۱۳۸۹-۱۳۹2

7- عضو شورای پژوهشی  دانشکده کشاورزی واحد رشت

8-  عضو سابق شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۹- عضو کمیته تحقیقات مرکز تحقیقات چای کشور

۱۰- عضو کانون چای کشور

۱۱- مربی دانشگاه آزاد رشت از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵

۱۲- استادیار دانشگاه آزاد رشت از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

۱۳- دانشیار دانشگاه آزاد رشت از ۱۳۹۰ تا ...عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

-     عضو انجمن گیاهان داروئی ایران

-     عضو نظام مهندسی استان گیلان

-  عضو انجمن بین المللی  باغبانیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : باغبانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-07-01

شهرام صداقت حور
شهرام صداقت حور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^