پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- خدیجه برزو، شهرام صداقت حور, 1393-1394, بررسی اثر غلظت های مختلف IBA و NAA بر ریشه زایی سرو الودی,

- ناهید رحیمی، شهرام صداقت حور, بررسی اثر خشکی وشوری بر شاخص های رویشی سه نوع شمشاد,

- منا بخشی، شهرام صداقت حور, 1393-1394, اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر شش گیاه زینتی,

- لیلا خیرآبادی، شهرام صداقت حور, 1392-1393, اثر بستر و شبکه های کاشت روی صفات کمی و کیفی چهار رقم چمن رول در استان گیلان,

شهرام صداقت حور
شهرام صداقت حور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^