زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

شهرام صداقت حور
شهرام صداقت حور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^