کتب

شهرام صداقت حور، ناصر عباسی, 1395, روش های پرورش قارج های خوراکی و دارویی, دیباگران, تالیف

شهرام صداقت حور, 1391- اول, درختان و درختچه های دارویی و معطر, واحد رشت, تالیف

شهرام صداقت حور
شهرام صداقت حور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^