فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

1- ترجمه کتاب "تولید میوه و سبزی در اقلیم گرم " (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) که در جشنواره کتاب سال دانشجویی سال 1382 حائز رتبه دوم شد.

2- ترجمه کتاب "شوری و زهکشی در کشاورزی" (با همکاری دکترحکم‌آبادی، انتشارات  آموزش کشاورزی)که در جشنواره کتاب سال دانشجویی سال 1383 شایسته تقدیر شناخته شد.

شهرام صداقت حور
شهرام صداقت حور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^